Ninh Sơn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

(NTO) Đảng bộ huyện Ninh Sơn hiện có tổng số trên 1.570 đảng viên, sinh hoạt tại 35 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), bao gồm 14 đảng bộ cơ sở (trong đó có 8 đảng bộ xã, thị trấn) và 21 chi bộ cơ sở. Do đặc điểm là huyện trung du, miền núi còn nhiều khó khăn, Huyện ủy Ninh Sơn xác định cần tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng tại các địa phương cơ sở, đặc biệt chú trọng nâng chất lượng cán bộ và đảng viên.

Theo tinh thần trên, qua hơn 10 năm (2008-2018) thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Sơn đã kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các TCCSĐ phù hợp theo nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, từng bước nâng cao vai trò, vị trí cấp ủy đảng ở cơ sở. Sau đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, Ban Thường vụ huyện ủy đã kịp thời bố trí cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt trong các chi, đảng bộ trực thuộc một cách hợp lý, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Từ năm 2008 đến nay, Ninh Sơn đã giải thể 3 chi bộ, thay đổi tên gọi 5 chi bộ, chia tách 2 chi bộ, thành lập mới 18 chi bộ do có sự thay đổi về tổ chức cơ quan chuyên môn huyện. Hầu hết các chi, đảng bộ cơ sở đều giữ vững và phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng là hạt nhân chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ từ năm 2009 đến 2017 cho thấy hằng năm chiếm tỷ lệ từ 50% trở lên TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh, có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cán bộ UBND xã Lâm Sơn (Ninh Sơn) hướng dẫn người dân làm các giấy tờ, thủ tục hành chính. Ảnh: D.A

Riêng với khối xã, những năm qua Huyện ủy Ninh Sơn kịp thời bổ sung, kiện toàn cán bộ lãnh đạo cấp xã và luân chuyển, tăng cường cán bộ từ huyện về xã; đồng thời từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức xã bằng việc đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch. Từ nhiệm kỳ 2011 – 2015 đến nay, mặc dù không phải là địa phương được tỉnh chọn thí điểm nhất thể hóa chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã, nhưng Ban Thường vụ Huyện ủy vẫn triển khai thực hiện thí điểm nhất thể hóa chức danh trên tại xã Nhơn Sơn. Ở 7 xã, thị trấn còn lại, Ninh Sơn bố trí thực hiện 7 chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND xã, thị trấn. Đối với các cơ quan, đơn vị, hiện nay 22 chức danh bí thư các chi, đảng bộ đều do thủ trưởng các phòng, ban đảm nhiệm. Nhìn chung, hầu hết cấp ủy và cán bộ cơ sở được giao nhiệm vụ công tác đều vững vàng về chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, chủ động sáng tạo, phát huy được vai trò trách nhiệm, đạt hiệu quả cao trong công tác.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức, Bí thư Huyện ủy Ninh Sơn cho biết: Song song với công tác bổ nhiệm, điều động, Huyện ủy Ninh Sơn còn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng cán bộ. Tính từ năm 2008 đến nay, Huyện ủy Ninh Sơn đã cử 24 cán bộ các cấp tham gia học lớp cao cấp lý luận chính trị và 117 cán bộ, đảng viên học trung cấp lý luận chính trị. Ngoài ra còn mở 25 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ cơ sở về: Nghiệp vụ công tác đảng, cấp ủy cơ sở; quản lý, giám sát; công tác mặt trận; công tác tôn giáo; công tác phụ nữ; kiến thức đoàn, … Bên cạnh việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các cấp uỷ đảng từ huyện đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo hiệu quả công tác kết nạp đảng viên mới. Từ năm 2008 đến cuối năm 2017, toàn huyện kết nạp được 749 đảng viên (trung bình mỗi năm kết nạp 75 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết các kỳ đại hội đề ra). Đa số đảng viên mới kết nạp phát huy được vai trò trách nhiệm, nhiều đồng chí đã trưởng thành được bổ sung vào cấp uỷ, đảm nhận các chức danh chủ chốt và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ sở. Toàn huyện đã xóa tình trạng thôn trắng đảng viên.

Theo đồng chí Nguyễn Tiến Đức, phát huy kết quả đạt được, để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW trong thời gian tới, Huyện ủy Ninh Sơn xác định cần gắn liền với thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đối với công tác phát triển đảng viên, hằng năm Ninh Sơn phấn đấu kết nạp ít nhất 80 đảng viên bảo đảm chất lượng, cơ cấu (theo hướng chú trọng đến đối tượng thanh niên, trong lực lượng dân quân), trong đó có 30 đảng viên là quần chúng ưu tú ở các thôn, khu phố. Hằng năm, toàn Đảng bộ huyện có 50% TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh (trong đó phấn đấu có ít nhất 4/8 đảng bộ xã, thị trấn); có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để nâng chất lượng cán bộ, Huyện ủy Ninh Sơn tiếp tục sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường học và củng cố một số chức danh chủ chốt ở các xã, thị trấn.