Đảng ủy Công an tỉnh: Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

(NTO) Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 20-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh luôn bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ chiến sỹ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, cán bộ, đảng viên và việc chấp hành quy chế, chế độ ra nghị quyết, chế độ sinh hoạt Đảng. Nhờ đó, đến nay việc chấp hành chế độ sinh hoạt Đảng tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh ngày càng có sự chuyển biến tích cực. Đặc biệt, 100% chi, đảng bộ đã xây dựng quy chế làm việc và duy trì tốt sinh hoạt định kỳ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề, trọng tâm là Chỉ thị 03-CT/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự sửa”…

Không chỉ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng ủy Công an tỉnh luôn giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên có chất lượng, đạt và vượt chỉ tiêu. Trong 10 năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã kết nạp 496 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 754 đồng chí. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở được thực hiện theo hướng tinh gọn, có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt; công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, quản lý phòng ngừa sai phạm kỷ luật trong đảng viên và cán bộ cơ sở được Đảng ủy quan tâm hướng tới xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy Công an tỉnh xác định, trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Đảng trong Công an nhân dân phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới của Công an tỉnh. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường kiểm tra việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của các tổ chức cơ sở đảng; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, thực hiện nghị quyết; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề nhất là vào các thời điểm xuất hiện các vấn đề, phức tạp, nhạy cảm có thể ảnh hưởng đến tư tưởng, nhằm kịp thời ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đảng viên, cán bộ cơ sở. Xây dựng quy chế làm việc chặt chẽ, chuyên sâu và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, chú trọng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong đánh giá phẩm chất đạo đức, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên, nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục sai phạm và làm cơ sở đánh giá đảng viên.