Đảng ủy xã Nhơn Hải: Lãnh đạo hiệu quả công tác xây dựng Đảng

(NTO) Là xã đồng bằng ven biển, xã Nhơn Hải (Ninh Hải) có dân số gần 15.000 người, trong đó có 85% hộ dân sống bằng nghề nông. Do đặc điểm trên, vị thế của nông nghiệp được khẳng định rõ trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Đến nay, qua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, Nhơn Hải đạt trên 50% các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề ra, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao.

Đến Nhơn Hải có thể nhận ra Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đang được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo thực hiện theo hướng duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được; đồng thời phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí còn lại. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Điệp, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Hải cho biết: Theo lộ trình xây dựng NTM, Đảng ủy xã chú trọng lãnh đạo thực hiện các tiêu chí từ nội lực của địa phương, song song đó thực hiện khâu then chốt là lãnh đạo tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở. Đảng bộ xã Nhơn Hải hiện có tổng số 145 đảng viên, hình thành 13 chi bộ trực thuộc, trong đó có 6 chi bộ theo địa bàn dân cư ở 6 thôn. Qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và phát triển đảng viên mới.

Nông dân thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải chăm sóc cây hành.

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, hằng năm Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, đảng viên đăng ký thực hiện chuẩn mực theo Chỉ thị số 05-CT/TW và mô hình “Dân vận khéo”; cam kết tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện và tham gia cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác”. Đối với công tác tổ chức cán bộ, nổi bật trong 3 năm qua là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đảng ủy đã cử 2 cán bộ học lớp cao cấp lý luận chính trị (LLCT), 8 cán bộ học lớp trung cấp LLCT; 29 cán bộ học chuyên môn nghiệp vụ, trong đó 13 cán bộ học xong Đại học, 11 cán bộ đang học đại học và 5 cán bộ học trung cấp, góp phần chuẩn hóa cán bộ, công chức xã. Ngoài ra, Đảng ủy đã thực hiện luân chuyển 8 cán bộ, thay đổi vị trí công tác, góp phần chỉnh đốn, khắc phục kịp thời những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ở cấp thôn, theo hướng tăng cường vai trò lãnh đạo của chi bộ, hiện có 3/6 thôn có Trưởng ban quản lý (BQL) thôn là đảng viên (đạt 50%).

Trong công tác phát triển Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp 36 đảng viên (vượt 4 đảng viên so với kế hoạch). Xác định nguồn phát triển đảng viên chủ yếu là trong các tổ chức đoàn thể thôn, lực lượng dân quân, các trường học, Đảng ủy tăng cường chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút ngày càng nhiều đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt trong tổ chức. Nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua phù hợp với tình hình địa bàn, các chi bộ đã phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giáo dục giới thiệu cho Đảng. Đồng chí Nguyễn Lên, Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Tường 1, chia sẻ: Chi bộ có 22 đảng viên, từ các phong trào của thôn, đang chuẩn bị kết nạp 1 quần chúng ưu tú là thanh niên trong thôn. Bên cạnh phát triển Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng luôn được Đảng ủy chỉ đạo thực hiện. Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy tiến hành kiểm tra 6 cuộc, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy kiểm tra 7 cuộc. Qua kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để uốn nắn, nhắc nhở; trường hợp vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ có biện pháp xử lý phù hợp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy xã Nhơn Hải nhìn nhận vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đặc biệt là công tác phát triển đảng viên mới giữa nhiệm kỳ, dù vượt chỉ tiêu đề ra nhưng hiện nay việc tạo nguồn đối tượng còn gặp khó khăn, dẫn đến việc phát triển đảng viên mới chậm so với chỉ tiêu hằng năm Huyện ủy giao.

Để khắc phục những khuyết điểm, tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu giao, theo đồng chí Nguyễn Thị Hồng Điệp, trong thời gian tới, cần tập trung lãnh đạo, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, cán bộ thôn, các hội, đoàn thể và các trường học. Theo đó, Đảng bộ xã Nhơn Hải quyết tâm phấn đấu hằng năm có trên 50% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; có kế hoạch xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dự nguồn về chuyên môn đại học đạt 70% trở lên. Phấn đấu 100% chi bộ thôn có đủ số lượng đảng viên tại chỗ, hướng đến thực hiện Bí thư chi bộ kiêm Trưởng BQL thôn.