Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XII

Ngày 28-1-2011, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XII. Báo Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Chỉ thị này.

Trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà và cả nước thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, với những nội dung như sau:

1. Từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) để xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của từng năm, phát động phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội, ổn định và cải thiện tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là nhân dân vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, các xã đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng.

2. Trước mắt cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn quốc phòng-an ninh năm 2011, tạo đà cho thực hiện nhiệm vụ các năm tiếp theo. Phong trào thi đua cần tập trung vào thúc đẩy tiến độ thực hiện xây dựng và triển khai các chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh có tính đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội như dự án tuyến đường ven biển và nâng cấp tuyến đường từ sân bay quốc tế Cam Ranh đến thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, dự án nhà máy Điện hạt nhân....góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt trong năm 2011 tập trung tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đúng luật.

3. Đẩy mạnh phong trào thi đua cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện và nâng cao chỉ số cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh. Trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. Tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại với dân và doanh nghiệp đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước. Đẩy mạnh tin học hoá trong hoạt động các cơ quan đơn vị, thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính để nhân dân biết và giám sát.

4. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đồng thời thực hiện nghiêm Luật Thi đua, Khen thưởng và các nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng để nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, chất lượng công tác khen thưởng, khen kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích, chống mọi biểu hiện phô trương, bệnh thành tích, bảo đảm thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng con người mới, góp phần tích cực vào việc thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm đi đôi với nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết thi đua xây dựng đời sống văn hoá”, “Thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chương trình Quốc gia về “Xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm”…góp phần thực hiện tốt các vấn đề an sinh và trật tự an toàn xã hội; chú trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua đã phát động.

5. Đẩy mạnh chăm lo xây dựng điển hình tiên tiến, phổ biến, nhân rộng, học tập và làm theo điển hình tiên tiến. Mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xét chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu nhất để bồi dưỡng, nêu gương và nhân rộng làm nòng cốt cho phong trào thi đua.

6. Tiếp tục kiện toàn Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp, Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh, bố trí cán bộ chuyên trách thi đua-khen thưởng các sở, ngành, huyện, thành phố, cán bộ kiêm nhiệm thi đua-khen thưởng ở cấp xã bảo đảm đủ sức tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về công tác thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các huyện, thành phố có kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền Luật Thi đua, Khen thưởng, tình hình phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực, các địa phương. Sở Nội vụ (Ban Thi đua-Khen thưởng) giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi kiểm tra đôn đốc việc thực hiện và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt chỉ thị này. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố tổ chức các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra.