Đại hội XI của Đảng - Đại hội của niềm tin, đoàn kết, dân chủ, đổi mới

Mười năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010

Toàn cảnh Đại hội XI của Đảng. Ảnh: Tuấn Dũng

Giai đoạn đất nước ta đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, đẩy mạnh sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế đã đạt được những thành tựu to lớn, rất quan trọng, nhiều mục tiêu của chiến lược 2001-2010 đã được thực hiện. Cụ thể là:

- Kinh tế tăng trưởng nhanh, đạt tốc độ bình quân 7,2%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện.

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2010 theo giá thực tế gấp 3,4 lần so với năm 2000.

- Thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu gấp 5 lần so với năm 2000.

- GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 1.168 USD.

- Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt thành tựu quan trọng trên nhiều mặt; chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Sau 20 năm thực hiện Cương lĩnh, chúng ta đã giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Cụ thể là:

- Đất nước thực hiện thành công công cuộc đổi mới, ra khỏi tình trạng kém phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

- Hệ thống chính trị và khối đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường.

- Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ XHCN được giữ vững, vị trí và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

- Sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên rất nhiều, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn theo con đường XHCN.

Nhìn lại quá trình cách mạng nước ta, Đại hội nhất trí cao với nhận định nêu trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) là: Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại. Nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức còn nhiều.

Trong lãnh đạo, Đảng có lúc cũng phạm sai lầm, khuyết điểm, có những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan. Đảng đã nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, chỉnh đốn để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.

Đường phố Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong những ngày diễn ra Đại hội. Ảnh Tuấn Dũng.

Từ thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam, Đại hội cũng biểu thị sự đồng tình với 5 bài học kinh nghiệm lớn:

Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội – ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau.

Hai là, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Ba là, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.

Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế.

Năm là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

(Còn nữa)