Đại hội XI của Đảng - Đại hội của niềm tin, đoàn kết, dân chủ, đổi mới

Với không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận, thông qua các văn kiện trình đại hội

Với không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận, thông qua các văn kiện trình đại hội

Một góc Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình - Nơi diễn ra Đại hội lần thứ XI của Đảng. Ảnh: Tuấn Dũng.

Trung tâm hội nghị quốc gia. Ảnh: Tuấn Dũng

I. Quá trình chuẩn bị các văn kiện Đại hội

Hội nghị Trung ương 4 họp tháng 1-2007, đã quyết định thành lập 2 Tiểu ban văn kiện Đại hội XI:

- Tiến hành tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Tiểu ban này đồng thời thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng.

- Tiểu ban tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2001-2010) và xây dựng chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020.

* Hội nghị Trung ương 10 họp tháng 7-2009, quyết định thành lập tiếp 3 Tiểu ban:

- Tiểu ban tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

- Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

- Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XI của Đảng.

* Hội nghị Trung ương 11 họp tháng 10-2009 và Hội nghị Trung ương 12 họp tháng 3-2010, đã thảo luận, nhất trí về cơ bản với nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng do các Tiểu ban và Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương.

Sau hội nghị Trung ương 12, theo chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị đã gửi các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng đến đại hội đảng bộ các cấp thảo luận, góp ý và ngày 15-9-2010 đã công bố công khai để lấy ý kiến của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội,các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Từ ngày 15-9 đến ngày 31-10-2010 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, các cấp, các ngành đã chủ động tổ chức nhiều cuộc hội thảo, thảo luận và gửi về Trung ương hàng trăm bản tổng hợp ý kiến góp ý; đông đảo cán bộ, đảng viên và kiều bào ta ở nước ngoài cũng đã nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến và gửi thư, tài liệu cho các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII, các đại biểu Quốc hội thảo luận góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI.

* Hội nghị Trung ương 14 họp tháng 12-2010 tiếp thu ý kiến góp ý của Đại hội đảng bộ các cấp, của nhân dân, của các cơ quan, tổ chức đảng và đại biểu Quốc hội về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, tại Đại hội, các đại biểu đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ các văn kiện, sôi nổi thảo luận và tranh luận với 1.402 lượt đồng chí phát biểu tại đoàn; 27 đồng chí phát biểu tại hội trường; có 54 bản tham luận của các đại biểu gửi tới Đoàn Chủ tịch Đại hội và đã có 25 bản tham luận được trình bày ở hội trường.

II. Chủ đề Đại hội.

Chủ đề của Đại hội XI và cũng là tiêu đề của Báo cáo chính trị là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

(Còn nữa)