Phan Rang - Tháp Chàm: 5 năm thực hiện chiến lược cải cách tư pháp

Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác cải cách tư pháp được nâng lên

Thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, trong năm qua, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác cải cách tư pháp được nâng lên; sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể trong công tác tư pháp được tăng cường.

Công tác giám sát của HĐND có tiến bộ, bảo đảm cho các cơ quan tư pháp hoạt động đúng pháp luật như trong công tác phòng ngừa vi phạm, tội phạm đã phát hiện xử lý gần 400 vụ gian lận thương mại, trốn thuế, truy thu và xử phạt hàng chục tỷ đồng; điều tra khám phá 338 vụ án hình sự, đạt tỷ lệ 55,4%, bắt 362 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá gần 2 tỷ đồng. Công tác giải quyết, xét xử các vụ án tăng thẩm quyền có chuyển biến tích cực. Trong 5 năm đã bắt tạm giam, tạm giữ trên 500 trường hợp đều đúng theo pháp luật, không có trường hợp nào oan sai.

Tổ chức bộ máy, cán bộ của các cơ quan tư pháp được củng cố kiện toàn; nhất là cán bộ có chức danh tư pháp đã được cấp ủy quan tâm, chất lượng cán bộ từng bước được nâng lên, 16/16 phường, xã có Ban tư pháp; 23 cán bộ chuyên trách tư pháp; toàn thành phố có 117 tổ hòa giải, tỷ lệ hòa giải luôn đạt trên 75%; củng cố, bổ sung gần 1.200 tổ nhân dân tự quản cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của thành phố… Tuy nhiên, qua quá trình triển khai, một số cấp ủy đảng, nhất là phường, xã chưa thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác cải cách tư pháp chưa đáp ứng kịp yêu cầu đặt ra. Tệ nạn xã hội, hoạt động tội phạm, an ninh nông thôn có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, nhất là quản lý luật sư có mặt chưa chặt chẽ; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa thật sự đồng bộ…

Để tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện tốt trong thời gian tới, đó là tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và công tác giám sát của HĐND, UBMT Tổ quốc và các đoàn thể từ thành phố đến phường, xã đối với hoạt động tư pháp. Đặc biệt chú ý lãnh đạo sự phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động tư pháp; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của UBND phường, xã và của các cơ quan chuyên môn trong việc thi hành các hình phạt tù để thực hiện nghiêm túc các bản án của tòa án. Tập trung hoạt động giám sát tư pháp, trọng tâm là bắt, giam giữ, truy tố, xét xử; giám sát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật để người dân hiểu và nghiêm túc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.