Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Về việc lãnh đạo thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày 28-1-2011 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về việc lãnh đạo thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Báo Ninh Thuận xin giới thiệu toàn văn chỉ thị này.

Ngày 05-1-2011, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 50-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1018-NQ/UBTVQH12 ngày 21-1-2011 công bố ngày bầu cử (vào ngày chủ nhật, 22 tháng 5 năm 2011) và thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Để cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đạt kết quả cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự Đảng, đảng đoàn, các sở, ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể; các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1/ Xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể việc chuẩn bị và tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp bảo đảm thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, sôi động thật sự là ngày hội lớn của toàn quân và toàn dân trong tỉnh, nhất là lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ, sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng về công tác cán bộ, gắn công tác quy hoạch với công tác chuẩn bị nhân sự.

2/ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự, lựa chọn và giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND bảo đảm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo tinh thần Chỉ thị của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.

3/ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lãnh đạo Ủy ban MTTQVN các cấp phối hợp cùng các ngành liên quan tổ chức tốt công tác hiệp thương, quy trình hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biều Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tuyên truyền và tạo các điều kiện thuận lợi nhất để mọi công dân được thực hiện đầy đủ các quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

4/ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham ưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu HĐND; về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. Động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử; tuyên truyền, quán triệt đến mọi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

5/ Đảng ủy Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh lãnh đạo xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội quá trình trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị của Bộ Chính trị.

6/ Đảng đoàn HĐND tỉnh căn cứ các quy định, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chinh phủ để chỉ đạo các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các bước công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử; xây dựng phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử; giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo của công dân nhằm bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp.

7/ Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các ban Đảng tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên, đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngay sau khi kết thúc cuộc bầu cử.