UBND tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông thôn trong năm 2018

(NTO) Ngày 9 - 3, UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến để nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 - NQ/TU ngày 11-11-2016 của Tỉnh ủy về cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 và Nghị quyết số 05 - NQ/TU ngày 10-10-2016 về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao, nhân rộng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; thống nhất triển khai hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Năm 2017, thực hiện Nghị quyết 09 và 05 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 3 kế hoạch chuyển đổi cây trồng, chỉ đạo các huyện, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan chuyển đổi 1.452 đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn có hiệu quả. Xây dựng 44 mô hình tưới tiết kiệm nước với diện tích 355 ha, đạt 105,97% kế hoạch, nâng tổng số diện tích tưới trên cây trồng cạn toàn tỉnh lên hơn 979 ha. Triển khai mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa, măng tây xanh, mía với tổng diện tích 108 ha; phát triển 8 chuỗi giá trị cây trồng, vật nuôi đặc thù của tỉnh. Công tác thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; quy hoạch phát triển sản xuất gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn… cũng được quan tâm thực hiện.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Triển khai kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông thôn trong năm 2018, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả, đạt mục tiêu chủ yếu, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tích tụ ruộng đất, hình thành cánh đồng lớn gắn với liên doanh, liên kết, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, sản xuất theo chuỗi giá trị. Phát triển chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp, đồng cỏ gắn với xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; nhân rộng mô hình sinh kế bền vững cho người dân bảo vệ rừng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần thực hiện những nghị quyết phát triển nông nghiệp, nông thôn của ngành chức năng, các địa phương đạt được kết quả bước đầu theo hướng tích cực, nhưng cũng cần nghiêm túc đánh giá rút kinh nghiệm để thời gian tới làm tốt hơn. Năm 2018, việc triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên phải có sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở để tạo chuyển biến tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng và hiệu quả hơn. Trên tinh thần đó, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá các loại cây trồng có khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng từng khu vực để bổ sung vào các giống cây trồng chủ lực của tỉnh; tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn một cách kịp thời, đúng đối tượng được hưởng lợi. Các ngành, địa phương tập trung xây dựng chuyên đề triển khai cánh đồng lớn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả.