Công ty Điện lực Ninh Thuận: Giá điện được điều chỉnh như thế nào?