Tăng cường thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

(NTO) Chủ tịch UBND tỉnh, vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao chất lượng trong tổ chức học tập để cán bộ, công chức, viên chức nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch khắc phục sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình; thực hiện các giải pháp tự phòng ngừa, tự phê bình, nêu gương “tự soi, tự sửa”. Nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đặc biệt là vai trò người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, tổ chức, thực hiện Nghị quyết; nhận diện kịp thời các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể và Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn các vi phạm của cán bộ công chức, viên chức. Phát hiện những tập thể, cá nhân có những cách làm hay, mô hình mới, gương điển hình tiêu biểu trong quá trình thực hiện để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng mô hình.