XÃ LUẬN:

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám

(NTO) Cách đây tròn 72 năm, ngày 19-8-1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, lật đổ chế độ phong kiến, đập tan xiềng xích áp bức của chế độ thực dân, mở ra kỷ nguyên mới-kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ Cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là một bước ngoặt lịch sử, đã mở ra một thời đại mới ở Việt Nam-thời đại nhân dân Việt Nam làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của chính mình. Cách mạng Tháng Tám đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu, đó là có một Đảng tiên phong, thật sự cách mạng, tiếp thu và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, có phương pháp, hình thức đấu tranh phù hợp. Đó còn là bài học về dự đoán chính xác, nắm bắt, chớp thời cơ cách mạng, đề ra những quyết định chính xác, kịp thời; là bài học về xác định lực lượng cách mạng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần quật khởi của nhân dân quyết tâm giành và giữ chính quyền.

Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, mỗi người dân Việt Nam như được sống trong không khí sôi động của mùa thu cách mạng. Chúng ta càng hiểu rõ quá trình lịch sử thực tiễn sâu sắc, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý báu đó, những tư tưởng mang tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới để biến tinh thần hào hùng Cách mạng Tháng Tám thành hiện thực.

Tiếp nối tinh thần Tháng Tám, bằng trí thông minh, sáng tạo và ý chí tự lực tự cường, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, kiên trì và dũng cảm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, tạo dựng nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong mọi lĩnh vực. Nhân dân ta có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Uy tín và vị thế nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế...

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 năm nay, Đảng bộ và nhân dân Ninh Thuận tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, tích cực đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05–CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, vai trò và hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, tập trung cải cách hành chính, chăm lo công tác cán bộ; tăng cường các giải pháp đột phá về phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội; củng cố quốc phòng-an ninh, tiếp tục phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa Ninh Thuận phát triển nhanh và bền vững.

Tinh thần bất diệt của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 mãi mãi là ngọn lửa rực sáng để chúng ta noi theo trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.