Huyện ủy Ninh Hải: Triển khai học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

(NTO) Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ninh Hải vừa triển khai hướng dẫn học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2014 trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các cơ quan đơn vị và truyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

Theo đó, nội dung học tập cần gắn với liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các bệnh thành tích; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách pháp luật của Nhà nước. Lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế liên quan đến nội dung của chuyên đề, để tập trung giải quyết dứt điểm gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) của Đảng " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Về hình thức tổ chức học tập trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể của từng cơ quan, đơn vị.

Qua học tập chuyên đề tấm gương, đạo đức của Bác, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.