Ra mắt hoạt động Chi cục Biển tỉnh Ninh Thuận

(NTO) Sở Tài nguyên và Môi trường vừa công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo Chi cục Biển tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, Chi cục Biển là cơ quan trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng giúp giám đốc sở tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển trên địa bàn tỉnh; Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam- trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chi cục có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật và có trụ sở làm việc đặt trong trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận.

Chi cục Biển tỉnh Ninh Thuận chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-4-2012.