Tiếp sức cho nông dân phát triển kinh tế

(NTO) Thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo, các cấp Hội trong huyện Ninh Phước đã vận động hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Toàn huyện đã có 13.712 hộ hội viên nông dân đăng ký hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi. Hội vận động viên tham gia Quỹ Hỗ trợ nông dân, với tổng số tiền quỹ có trên 186 triệu đồng. Hội Nông dân huyện đã nhận ủy thác với Ngân hàng Nông nghệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho hội viên vay vốn trên 11 tỷ đồng. Được hỗ trợ vay vốn và được tiếp cận với khoa học kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi nên nhiều hội viên kinh tế gia đình từng bước ổn định, vươn lên thoát nghèo.