THUẬN NAM:

Kết nạp 41 đảng viên mới

(NTO) Trong 6 tháng đầu năm, Huyện ủy Thuận Nam đã kết nạp 41 đảng viên mới, đạt 82% chỉ tiêu kế hoạch năm. Trong đó, có 10 đảng viên nữ, chiếm 26,6%; 24 đảng viên người dân tộc thiểu số, chiếm 58,5%. Về chuyên môn, có 10 đảng viên trình độ đại học; cao đẳng 9; trung cấp chuyên nghiệp 10. Nâng tổng số toàn huyện đến nay lên 687 đảng viên. Ngoài ra huyện còn xét chuyển Đảng chính thức cho 16 đảng viên và triển khai công tác quy hoạch cán bộ dự nguồn các chức danh quản lý cấp huyện, xã đến 33 chi, đảng bộ trực thuộc.