Mừng ngày hội toàn dân

Toàn dân cả nước khắp miền - Đi bầu đại biểu chính - chuyên - đức - tài

Toàn dân cả nước khắp miền

Đi bầu đại biểu chính - chuyên - đức - tài

Tìm người uỷ thác tương lai

Vì dân - vì nước cả hai nặng tình

ĐỨC-TÀI phải được chứng minh

Việc làm hiệu quả, không hình thức suông

Là người đại biểu phải luôn:

Thực thi trách nhiệm, hạn quyền được phân

Lắng nghe ý kiến người dân

Tìm hiểu nguyện vọng, bất công thế nào ?

Hàm oan, ức hiếp ra sao ?

Nhân dân thắc mắc lẽ nào phớt qua ?

Cử tri tín nhiệm bầu ra

Dốc tâm, toàn ý mới là tận trung

Tích cực thảo luận việc công

Kế hoạch kinh tế, cộng đồng dân sinh…

Điều nghiên, phương hướng thuyết minh

Luận cương thực tiễn, chương trình đề ra

Góp phần phát triển tỉnh nhà

Ninh Thuận giàu đẹp tiến xa bằng người.