Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng đổi mới hình thức viết thu hoạch

Ngày 10-9-2021, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ký ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng đổi mới hình thức viết thu hoạch.

Chỉ thị nêu: Trong những năm qua, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng lãnh đạo tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Sau khi nghị quyết, chỉ thị của cấp trên ban hành, các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc; các khâu hướng dẫn, tổ chức viết bài thu hoạch, đánh giá chất lượng bài thu hoạch của từng cá nhân được quan tâm; sau học tập, quán triệt tiến hành kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Trong đó, việc tổ chức viết thu hoạch đã giúp cấp ủy đánh giá đúng thực chất nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, quần chúng cốt cán; nhất là, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức nội dung cốt lõi, những vấn đề mới để vận dụng vào thực tiễn của đơn vị, địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai viết thu hoạch có lúc còn chậm; chưa quan tâm nghiên cứu, đổi mới hình thức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho phù hợp trong tình hình mới. Bài viết thu hoạch còn nặng về kiểm tra nội dung các chỉ thị, nghị quyết, thể hiện khi viết bài thu hoạch, người học đã chép lại nội dung chỉ thị, nghị quyết, dẫn đến tình trạng bài viết giống nhau, chất lượng bài thu hoạch qua đánh giá chất lượng chưa cao. Công tác theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các bài viết thu hoạch chưa được thực hiện nghiêm túc theo quy trình, chất lượng; một số cán bộ, đảng viên thiếu nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập và viết bài thu hoạch sau khi học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, cần phải giải quyết đồng bộ nhiều khâu, trong đó đánh giá nhận thức của cán bộ, đảng viên sau nghiên cứu, học tập là khâu quan trọng. Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh đã tiến hành thí điểm đổi mới cách viết thu hoạch từ tự luận sang trắc nghiệm và một phần tự luận bước đầu phát huy hiệu quả, giúp cán bộ, đảng viên tập trung nghiên cứu và chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện nghị quyết, chỉ thị gắn với vị trí công tác; góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Nhằm tiếp tục phát huy những ưu điểm nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh tập trung lãnh đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nhất là, việc đổi mới hình thức viết thu hoạch sau khi nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết là khâu quan trọng làm cơ sở để đánh giá nhận thức của người học, giúp người học chuyển biến từ nhận thức đến hành động để đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống, qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, góp phần khắc phục có hiệu quả biểu hiện lười học nghị quyết của Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với tăng cường đổi mới sáng tạo cách thức, phương pháp triển khai hiệu quả, phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đa dạng hóa hình thức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kết hợp chặt chẽ các hình thức tổ chức hội nghị trực tiếp với hình thức trực tuyến. Chú trọng đổi mới phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, cần kết hợp giữa thuyết trình với thảo luận, đối thoại giữa báo cáo viên và người học; kết hợp giữa quán triệt nội dung nghị quyết, chỉ thị với liên hệ thực tế và tổ chức thảo luận góp ý vào chương trình, kế hoạch thực hiện của địa phương, đơn vị. Tăng cường ứng dụng công nghệ vào quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Chú trọng đổi mới hình thức viết thu hoạch kết quả nghiên cứu, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hình thức trắc nghiệm và một phần tự luận để đánh giá đúng nhận thức của cán bộ, đảng viên. Quán triệt, nâng nhận thức để phát huy ý thức tự giác, trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của người học để chủ động nắm bắt, nhận thức được những vấn đề cốt lõi, những vấn đề mới để vận dụng vào thực tiễn của đơn vị, địa phương. Cấp trên tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện của cấp dưới, qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên chấp hành tốt và xử lý tổ chức đảng, đảng viên thực hiện chưa tốt; xem đây là cơ sở để đánh giá, phân loại tập thể và cá nhân hằng năm.

Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng hình thức phù hợp; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng với nhiều hình thức, nhất là trên các bản tin, trang thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương; nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Nâng chất lượng tham mưu của ban tuyên giáo cấp ủy trong tham mưu, xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị; chuẩn bị, biên soạn nội dung viết thu hoạch theo hình thức trắc nghiệm và một phần tự luận. Tổ chức kiểm tra bằng nhiều phương pháp đánh giá, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết, chỉ thị đề ra.

Quan tâm xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp đủ số lượng, nâng chất lượng; vững vàng về chính trị, tư tưởng, có đạo đức, lối sống trong sáng; có trình độ về lý luận chính trị và chuyên môn sâu, có kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực; có kỹ năng thuyết trình, diễn đạt, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin... đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Tăng cường đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật để tổ chức các hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng tới cơ sở; nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật hệ thống đài truyền thanh cơ sở... đáp ứng yêu cầu thông tin nhanh, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị này; đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng, phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính quyền các cấp trong triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban đảng tỉnh hướng dẫn triển khai; theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị; sau mỗi đợt tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh và định kỳ hằng quý báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.