Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV tại Đảng bộ Quân sự tỉnh

Ngày 8-9, Đoàn giám sát Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Mười, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra việc tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Theo báo cáo của Đảng ủy Quân sự tỉnh và qua kiểm tra, giám sát, cho thấy Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng toàn diện, đồng bộ và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo 100% tổ chức cơ sở đảng học tập, quán triệt và triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trong từng cơ quan, đơn vị; 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia học tập; nhận thức đúng đắn và tin tưởng tuyệt đối vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã xác định.

Toàn cảnh buổi giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV tại Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng ủy Quân sự tỉnh trong triển khai thực hiện Nghi quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy những ưu điểm và khắc phục khuyết điểm mà đoàn đã chỉ ra, đặc biệt là quan tâm xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết ở các cơ quan, đơn vị phải được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; đồng thời có sự phân công trách nhiệm và quy định thời gian thực hiện cụ thể; cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên đôn đốc, giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện; kịp thời bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao.