Ủy ban nhân dân tỉnh: Họp nghe báo cáo kết quả lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất

Ngày 19-1, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả lập Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, công tác lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức chào thầu tư vấn lập đề cương và dự toán lập Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2025 tỉnh Ninh Thuận, đơn vị tư vấn được chỉ định thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Vĩnh Thịnh tại TP. Hồ Chí Minh. Đến nay, Công ty đã hoàn thành việc xây dựng đề cương và dự toán Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021-2025. Riêng về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, Sở TN&MT đã tổ chức họp thẩm định đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2025 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 ở 7 huyện, thành phố.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Sở TN&MT đề nghị UBND tỉnh sớm có ý kiến đối với dự toán lập Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 để hoàn thiện thủ tục, làm căn cứ tổ chức đấu thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn; đồng thời, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức phê duyệt đề cương và dự toán Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để tổ chức triển khai theo quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cần phối hợp với Sở TN&MT nhanh chóng triển khai, tổ chức thực hiện việc lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất tại địa phương theo đúng trình tự và hướng dẫn của Bộ TN&MT. Sở TN&MT cần tổ chức làm việc với đơn vị tư vấn rút ngắn thời gian thẩm định đề cương, dự toán để kịp tiến độ đề ra; cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định cần xây dựng biểu mẫu thống nhất để thực hiện lấy ý kiến các thành viên trong quá trình thẩm định theo chuyên môn, chuyên ngành; UBND các huyện, đơn vị tư vấn cần phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng để nắm rõ và thống nhất diện tích đất rừng cần chuyển đổi mục đích sử dụng để việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được chính xác hơn. Đề nghị Sở TN&MT tăng cường hỗ trợ các địa phương về nội dung các văn bản hướng dẫn của Bộ TN&MT về lĩnh vực đất đai, trình tự thủ tục để cấp huyện triển khai công tác lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất nhanh và chính xác hơn...