Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 19-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh.

Năm 2020, ngành Tuyên giáo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chương trình công tác đề ra. Ngành đã tham mưu cấp ủy các cấp triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh.

Nắm bắt diễn biến tư tưởng, tham mưu với Tỉnh ủy lãnh đạo công tác tuyên truyền, hướng dẫn, định hướng dư luận, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là trong việc chấp hành các quy định phòng, chống đại dịch COVID-19, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực tuyên truyền những kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các ngày lễ lớn, đặc biệt về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng... Tham mưu triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác lý luận chính trị, công tác lịch sử Đảng có nhiều tiến bộ…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chủ động tham mưu với Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống; lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, nhất là tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương. Tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo các cấp; thường xuyên, tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, mặt trận, đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước…, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh nhà.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những thành tích đạt được của ngành Tuyên giáo tỉnh thời gian qua. Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngành Tuyên giáo tỉnh tập trung tham mưu chỉ đạo, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thống nhất ý chí, đoàn kết, cùng nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Chủ động, khẩn trương tham mưu các cấp ủy đảng tổ chức học tập, quán triệt đưa nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, theo hướng đa dạng hóa hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn; chú trọng phát huy thế mạnh của Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, những công trình dự án trọng điểm của địa phương nhằm tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân. Cần chủ động nắm rõ tư tưởng, tình hình; đồng thời trang bị tốt cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo kiến thức, kỹ năng; nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận để ứng phó kịp thời, nâng cao tính sắc bén trong công tác đấu tranh chống thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường công tác khoa giáo, lý luận chính trị, chú ý tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, biên soạn lịch sử Đảng, hoàn thành Đề tài Địa chí Ninh Thuận đảm bảo thời gian và chất lượng... Qua đó nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã trao giấy khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giữa 2 đơn vị giai đoạn 2016-2020.