Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 14-1, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân khu và trực tiếp là Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh; Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung tham mưu chỉ đạo, triển khai hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, có nhiều đổi mới tích cực và đạt được hiệu quả thiết thực.

Quang cảnh hội nghị.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của các cấp, nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chỉ đạo, phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan nắm chắc tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, dự báo chính xác tình hình, kịp thời xử lý vấn đề phức tạp nảy sinh; thường xuyên thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trước những vấn đề nhạy cảm, nổi cộm; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền đăng các bài viết, video clip giáo dục truyền thống, có tính chiến đấu cao nhằm vạch trần các luận điệu sai trái, chống phá của các thế lực thù địch...