Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 4-2-2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ), mới đây, UBND tỉnh đã có Công văn số 54/UBND-VXNV về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình trong đó có phòng, chống BLGĐ; tổ chức, triển khai hiệu quả mạng lưới về phòng, chống BLGĐ và tham gia cụm thi đua về công tác gia đình. Tiếp tục xây dựng, triển khai và nhân rộng mô hình phòng, chống BLGĐ, mô hình Đội phản ứng nhanh và các mô hình khác về phòng, chống BLGĐ nhằm kịp thời phát hiện và có giải pháp xử lý nhanh, hiệu quả các điểm nóng về BLGĐ và hỗ trợ hiệu quả nạn nhân BLGĐ. Tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, chống BLGĐ; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống BLGĐ với nhiều hình thức đa dạng hóa, đối tượng tuyên truyền sâu rộng. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ, cộng tác viên về dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở. Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội đối với các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch có liên quan đến phòng, chống BLGĐ. Chính quyền các cấp có các giải pháp xử lý nhanh, hiệu quả các điểm nóng về BLGĐ ở địa phương, đồng thời có quy định trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng BLGĐ...