Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025

Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (gọi tắt là CLB) giai đoạn đến năm 2025 được triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, đối tượng được hưởng lợi là người cao tuổi (NCT) và gia đình của họ, phụ nữ và các thành viên khác trong cộng đồng. Đặc biệt, NCT là phụ nữ nghèo, cận nghèo, là dân tộc thiểu số và có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có thêm ít nhất 30 CLB mới được xây dựng; nâng số CLB toàn tỉnh được thành lập là 50 CLB. Đảm bảo có 70% số xã nông thôn, trong đó có 70% số xã đồng bào dân tộc thiểu số ở đồng bằng; 80% phường, thị trấn xây dựng được CLB. Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động và quản lý đảm bảo 100% CLB đã xây dựng triển khai thực hiện và các CLB mới được xây dựng hoạt động có hiệu quả.

Các CLB phấn đấu bảo đảm chất lượng về cơ cấu, thành phần (mỗi CLB có từ 50-70 thành viên, trong đó 60-70% là phụ nữ, 60-70% là NCT, 30-40% là người trẻ tuổi; ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn). Có ít nhất 70% CLB thực hiện đủ các hoạt động và được quản lý tốt để có ít nhất 50% thành viên được vay vốn để sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, mọi thành viên được nâng cao sức khỏe về thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, kiến thức và bảo vệ quyền lợi của NCT. 100% CLB có quỹ để tăng thu nhập ban đầu ít nhất 20 triệu đồng, trong đó 50% CLB có quỹ tăng thu nhập từ 30 triệu đồng trở lên.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố lập kế hoạch, có lộ trình cụ thể để xây dựng và nhân rộng mô hình CLB theo mục tiêu đã đề ra; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về CLB; tập huấn nâng cao năng lực, hỗ trợ kỹ thuật cho các CLB; huy động nguồn lực từ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia nhân rộng và duy trì hoạt động CLB; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá, nhân rộng mô hình CLB.