Tổng kết Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh

Ngày 28-12, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) Xây dựng xã hội học tập (XHHT) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong giai đoạn 2012-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ Xây dựng XHHT tỉnh đã tổ chức các cuộc họp triển khai công tác, phân công trách nhiệm cho từng thành viên; đồng thời, chỉ đạo các huyện, thành phố thành lập BCĐ Xây dựng XHHT từ huyện đến cơ sở, kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tế, mang lại kết quả rất đáng ghi nhận. Đến nay, toàn tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1; có 84,1% cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm; 63,3% CBCCVC có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và 31,3% CBCCVC có trình độ ngoại ngữ bậc 3; 99,7% CBCCVC cấp tỉnh, 100% CBCCVC cấp huyện được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định; số công nhân lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp có trình độ học vấn THPT hoặc tương đương đạt 58,3%… Trong 5 năm (2015-2020), toàn tỉnh có 70.841/163.099 hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, đạt 43,4%; có 237/589 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập” đạt 40,2%; 272/402 cộng đồng được công nhận “Cộng đồng học tập”, đạt 67,7%; 204/282 đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập”, đạt 72,3%, vượt 22,3% so với kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích tiêu biểu.

Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2021-2030, BCĐ Xây dựng XHHT tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng XHHT gắn với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Hội Khuyến học từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn sau 2020; phấn đấu có 50% hộ đạt “Gia đình học tập”, 50% dòng họ đạt “Dòng họ học tập”; 70% thôn, khu phố đạt “Cộng đồng học tập”; 80% tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp đạt “Đơn vị học tập”.

Nhân dịp này, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở GD&ĐT đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 9 tập thể và 11 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh.