Tình người

Trong bi thương, nghiệt ngã

Mới biết quý cây rừng

Khi gió gào đông lạnh

Mới biết cần nắng xuân.

Tình nghĩa dành cho dân

Muôn đời không kể hết

Như rễ sâu liên kết

Cùng đất đá vững bền.

Xin cúi đầu ghi nhận

Những việc làm không tên…