Thông báo: Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh

1. Ngày 19-11:

- Bà Đàng Thị Mỹ Hương, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh

- Ông Thái Văn Lai, Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh

2. Ngày 24-11:

- Ông Nguyễn Văn Nhựt, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

- Ông Vũ Ngọc Đương, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

3. Ngày 27-11:

- Bà Pi Năng Thị Hốn, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

- Bà Trần Đỗ Oanh, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Thời gian tiếp công dân: Vào lúc 8 giờ 00 phút các ngày nêu trên.