Sở Nội vụ thông báo: Lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhân dân và cán bộ huyện Ninh Phước

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Ninh Phước tại Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 12-10-2020 về việc đề nghị Chủ tịch nước khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với Nhân dân và cán bộ huyện Ninh Phước trong triển khai thực hiện xây dựng huyện Ninh Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Để đảm bảo việc đề nghị khen thưởng được công khai, minh bạch và đúng quy định, hiện Sở Nội vụ đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhân dân và cán bộ huyện Ninh Phước.

Các tổ chức, cá nhân có ý kiến đề nghị gửi trực tiếp về Sở Nội vụ (đồng thời gửi qua địa chỉ email: banthiduakhenthuong@ninhthuan.gov.vn) trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày đăng tin) để tổng hợp đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ .