Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ tập trung khóa 25

Ngày 28-9, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ tập trung khóa 25.

Tham gia lớp học có 50 học viên là cán bộ, công chức, viên chức dự nguồn của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 8 tháng, học viên được truyền đạt các nội dung chủ yếu như: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể...

Toàn cảnh khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ tập trung khóa 25.

Thông qua khóa học, nhằm giúp học viên nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, nhận thức và trình độ lý luận chính trị; đồng thời cung cấp hành trang cần thiết cho học viên vận dụng vào thực tiễn lãnh đạo, quản lý để giải quyết các vấn đề đặt ra tại cơ quan, đơn vị nơi mình công tác.