Tiếp tục rà soát việc triển khai thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn yêu cầu tiếp tục rà soát việc triển khai thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát các đối tượng đảm bảo không sai sót, không trùng lặp và khẩn trương chi hỗ trợ cho các đối tượng đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh sách đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Quyết định số 15 đảm bảo theo đúng quy định.

Sở Tài chính khẩn trương tham mưu UBND tỉnh văn bản báo cáo đề nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí để địa phương chi hỗ trợ theo Quyết định số 15 theo quy định; hướng dẫn các địa phương thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ; đồng thời tiếp tục phối hợp đề nghị kinh phí để chi trả cho các đối tượng còn lại khi Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh đồng ý chủ trương chi hỗ trợ từ ngân sách địa phương...

Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách và các địa phương đã tiến hành chi hỗ trợ cho 140.503 đối tượng/ 126.916.650 triệu đồng, qua đó đã tạo sự phấn khởi và đồng tình của nhân dân trong tỉnh về thực hiện chủ trương của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.