Công văn của UBND tỉnh: Triển khai thực hiện Thông báo số 283/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 2836/UBND-VXNV, ngày 10 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Thông báo số 283/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.