Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các luật và nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; trọng tâm tập trung triển khai cụ thể 10 luật mới được Quốc hội thông qua như: Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và 21 Nghị quyết.

Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động về tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành trong quá trình thực thi nhiệm vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân...