Sở Nội vụ thông báo: Lấy ý kiến nhân dân về đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Công văn số 172/SLĐTBXH-NCCXH ngày 8-7-2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phối hợp thẩm định hồ sơ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Để đảm bảo việc đề nghị khen thưởng được công khai, minh bạch và đúng quy định, hiện Sở Nội vụ đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 5 bà mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (trong đó có 4 mẹ có 2 con liệt sỹ; 1 mẹ có 1 con và chồng liệt sỹ), danh sách cụ thể như sau:

1. Lê Thị Xênh, sinh năm 1898 (đã từ trần), nguyên quán xã Phương Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận); nơi quản lý hồ sơ: xã Phương Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận); có 2 con liệt sỹ. Bằng Tổ quốc ghi công: 2BC-714b; RC316cp/CL.

2. Trần Thị Hinh, sinh năm 1889 (đã từ trần), nguyên quán xã Phương Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận); nơi quản lý hồ sơ: xã Phương Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận); có 2 con liệt sỹ. Bằng Tổ quốc ghi công: LC-423c; 1AC.623b.

3. Lê Thị Hảo, sinh năm 1908 (đã từ trần), nguyên quán xã Phương Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận); nơi quản lý hồ sơ: xã Phương Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận); có 2 con liệt sỹ. Bằng Tổ quốc ghi công: 1AC-722b; 1AC 657B.

4. Võ Thị Lùn, sinh năm 1926 (đã từ trần), nguyên quán xã Phương Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận); nơi quản lý hồ sơ: xã Phương Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận); có 1 con và chồng liệt sỹ. Bằng Tổ quốc ghi công: 4Q-245b; 2I-866k.

5. Dương Thị Lạch, sinh năm 1904 (đã từ trần), nguyên quán xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận); nơi quản lý hồ sơ: xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận); có 2 con liệt sỹ. Bằng Tổ quốc ghi công: 1NC-412b; 1AC-900c.

Các tổ chức, cá nhân có ý kiến đề nghị gửi trực tiếp về Sở Nội vụ (đồng thời gửi qua địa chỉ email: phongqlns@ninhthuan.gov.vn) trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày đăng tin) để tổng hợp đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ.