Sở Nội vụ thông báo: Lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với ông Hồ Văn Hùng và ông Lê Kim Hùng

1. Ông Hồ Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, có tổng thời gian giữ chức vụ liên tục 19 năm 10 tháng. Cụ thể:

- Chủ tịch UBND huyện Bác Ái: 8 năm (từ tháng 1-2001 đến tháng 12-2008);

- Bí thư Huyện ủy Bác Ái: 1 năm 3 tháng (từ tháng 10-2008 đến tháng 12-2009).

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: 3 năm (từ tháng 1-2010 đến tháng 12-2012)

- Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh (nay là Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh): 7 năm 7 tháng (từ tháng 1-2013 đến 7-2020).

2. Ông Lê Kim Hùng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, có tổng thời gian giữ chức vụ liên tục 18 năm 9 tháng. Cụ thể:

- Giám đốc Sở Công nghiệp: 5 năm 10 tháng (từ tháng 2-2002 đến tháng 11-2007;

- Giám đốc Sở Công Thương: 2 năm 11 tháng (từ tháng 12-2007 đến 11-2010);

- Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ: 10 năm (từ tháng 12-2010 đến tháng 11-2020).

Hiện Sở Nội vụ đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với 2 cá nhân nêu trên theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân có ý kiến đề nghị gửi trực tiếp về Sở Nội vụ (đồng thời gửi qua địa chỉ email: phongqlns@ninhthuan.gov.vn) trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày đăng tin) để tổng hợp đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ.