Thông báo lịch tiếp công của Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tháng 7-2020

Văn phòng HĐND tỉnh thông báo lịch tiếp công của Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tháng 7-2020 như sau:

- Ngày 29-7-2020: Ông Nguyễn Văn Nhựt, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

- Ngày 30-7-2020: Bà Pi Năng Thị Hốn, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; bà Trần Đỗ Oanh, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh.

- Thời gian tiếp công dân: 8 giờ các ngày nêu trên.

- Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh.