Phê chuẩn bộ chữ tiếng Raglai tỉnh Ninh Thuận

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 8-10-2019 về việc phê chuẩn bộ chữ tiếng Raglai tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, Bộ chữ tiếng Raglai gồm hệ thống ngữ âm – âm vị học, bảng chữ cái gồm 27 chữ cái, phương án chữ viết Raglai và những nguyên tắc cơ bản trong hệ thống chữ viết tiếng Rglai.

Việc ban hành Quyết định phê chuẩn bộ chữ tiếng Raglai tỉnh Ninh Thuận làm cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện việc biên soạn sách học tiếng Raglai trong trường phổ thông bắt đầu từ sách lớp 1 và tổ chức dạy thực nghiệm tại 2 huyện Bác Ái và Thuận Bắc kể từ tháng 1-2020 theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 4114-CV/TU ngày 12-7-2019. Việc tổ chức biên soạn sách và dạy học tiếng Raglai trong trường phổ thông nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc, ngôn ngữ, chữ viết của người Raglai; giáo dục tri thức bản địa và tri thức nhân loại cho học sinh; đồng thời khích lệ, động viên, huy động học sinh đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 15-10-2018 về việc phê duyệt Chương trình, tài liệu tiếng dân tộc Raglai dùng để bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh Ninh Thuận.