Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạt và Bản đồ

Ngày 9-8, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ; công bố điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh Thuận và quán triệt Chỉ thị số 15 ngày 17-6-2019 của Thủ tướng Chính Phủ về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh cho trên 120 cán bộ công chức, viên chức của ngành, các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Đo đạc và Bản đồ; các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Nghe phổ biến các nội dung về công tác triển khai kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của từng đơn vị hành chính các cấp trong năm 2019; thời điểm triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 1-8-2019.

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạt và Bản đồ. Ảnh: T.Thịnh

Việc triển khai Luật Đo đạc và Bản đồ, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh là nội dung quan trọng trong việc đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong 5 năm qua. Qua đó, giúp UBND tỉnh có cơ sở pháp lý dựa trên một bức tranh tổng thể, toàn diện về đất đai để có cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; đồng thời, làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 - 2030 và là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.