UBND tỉnh: Triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019

(NTO) Ngày 11-1, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; ngoài ra còn có lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và các xã tham dự qua điểm cầu trực tuyến.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh, trong năm qua, từ nguồn vốn trực tiếp của chương trình, các địa phương đã thi công được 15,55 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 3,7 km kênh nội đồng; xây mới 5 đài phát thanh xã, 2 công trình điện trung hạ thế với 3,2 km đường dây hạ áp và 3 nhà văn hóa xã; sửa chữa, nâng cấp 4 nhà văn hóa thôn, 3 trường học, 1 trạm y tế và 1 chợ nông thôn. Theo kết quả tự đánh giá của các địa phương, toàn tỉnh tăng bình quân 1 tiêu chí/xã, có 3 xã đạt chuẩn NTM; không còn xã thuộc nhóm 5; các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM theo tiêu chí cũ đã có nhiều cố gắng phấn đấu đáp ứng các nội dung, chỉ tiêu mới của Bộ tiêu chí giai đoạn 2017-2020 và đa số đều đạt từ 16 tiêu chí trở lên. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại như: Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM chưa thực sự đi vào cuộc sống của người dân, tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt thấp so với bình quân chung của cả nước.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Định hướng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2019, UBND tỉnh xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện Chương trình trên phạm vi toàn tỉnh. Theo đó, phấn đấu đạt bình quân từ 15-15,5 tiêu chí /xã, trong đó các xã đặc biệt khó khăn phấn đấu tăng thêm từ 1-2 tiêu chí/xã. Có thêm 4 xã đạt chuẩn xã NTM: Phước Hải, An Hải (Ninh Phước) và Nhơn Hải, Vĩnh Hải (Ninh Hải); huyện Ninh Phước đạt chuẩn huyện NTM. Xây dựng các xã Phước Sơn, Phước Vinh, Phước Hậu, Phước Thuận, Phước Thái (Ninh Phước), Xuân Hải, Tân Hải, Tri Hải, Phương Hải, Thanh Hải (Ninh Hải) đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Xây dựng hoàn thành và triển khai Đề án xây dựng NTM trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Ninh Hải.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, nhân dân vượt qua khó khăn do thiên tai để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; một số huyện, xã thực hiện tốt việc chuyển đổi cây trồng hiệu quả, bộ mặt nông thôn có thay đổi, đời sống nhân dân có nâng lên. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn mặt hạn chế cần khắc phục, trong đó đáng chú ý là sự vào cuộc của hệ thống chính trị chưa thực sự mạnh mẽ. Đồng chí yêu cầu trong năm tới, các huyện, xã cần tập trung thực hiện các nội dung đã đăng ký. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình xây dựng NTM. Đổi mới phương thức hoạt động, kiện toàn lại Ban chỉ đạo các cấp và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục huy động, bố trí, lồng ghép các nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chương trình, trong đó xác định nguồn lực trong dân là chủ yếu, nguồn vốn Nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ huy động các nguồn lực khác.