Thuận Bắc: Tổng kết công tác phối hợp giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Ngày 9-1, UBND huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP, ngày 12-7-2010 của Chính phủ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn huyện và Nghị định 133/2015/NĐ-CP, ngày 28-12-2015 của Chính Phủ về công tác bảo vệ biên giới, biển, đảo, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, bảo vệ phòng chống cháy rừng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2018, việc thực hiện quy chế phối hợp theo Nghị định 77 và Nghị định 133 của Chính phủ giữa các lực lượng Quân sự-Công an-Biên phòng và các ban, ngành huyện được thực hiện theo đúng chức năng, quyền hạn, qua đó tạo sự nhất trí cao trong công tác bảo vệ an ninh chính trị tại địa phương. Trong công tác phối hợp, các đơn vị, cơ quan luôn trao đổi thông tin kịp thời, nhận định, đánh giá tình hình chính xác, thống nhất, qua đó giúp các xã thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, giảm dần các tệ nạn xã hội, không phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Thuận Bắc tổng kết công tác phối hợp theo Nghị định 77 của Chính phủ.

Triển khai nhiệm vụ năm 2019, huyện Thuận Bắc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77, Nghị định 133 và các kế hoạch, chương trình phối hợp khác. Các đơn vị thường xuyên duy trì và nâng cao hiệu quả việc trao đổi thông tin, nắm tình hình ANTT, âm mưu hoạt động xâm lấn, gây xung đột biên giới, biển đảo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phòng chống tội phạm, tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. …