Ninh Sơn: Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

(NTO) Theo kết quả tổng điều tra 2016, toàn huyện Ninh Sơn có 17.507 hộ; trong đó, khu vực thành thị có 1.030 hộ, khu vực nông thôn có 16.477 hộ. Nguồn thu nhập lớn nhất của hộ chủ yếu là nông-lâm-thủy sản 11.115 hộ, chiếm 63,5%; nguồn thu nhập từ công nghiệp-xây dựng 1.646 hộ, chiếm 9,4%; nguồn từ thương nghiệp, vận tải, dịch vụ 3.530 hộ, chiếm 20,16% và từ nguồn thu nhập khác 1.216 hộ, chiếm 6,9%. Số hộ dùng nước máy vào nhà để ăn uống chiếm 77,56%; số hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh chiếm 73,1% và bình quân 100 hộ dân có 125 xe máy.

Hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.