Thuận Nam: Công bố quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại xã Phước Nam

(NTO) Chiều ngày 21-12, tại xã Phước Nam, UBND huyện Thuận Nam tổ chức lễ công bố quy hoạch nông thôn mới xã Phước Nam, đây là xã đầu tiên của huyện công bố quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Đến đự có lãnh đạo Sở xây dựng, lãnh đạo UBND huyện Thuận Nam cùng toàn thể cán bộ công chức, các vị nhân sỹ, trí thức và nhân dân tiêu biểu trên địa bàn xã.

Tại buổi lễ, các đại biểu nghe lãnh đạo UBND xã thông qua Quyết định của UBND huyện về việc phê duyệt đồ án quy hoạch nông thôn mới xã Phước Nam, huyện Thuận Nam. Theo đó, đến năm 2015, xã Phước Nam đạt chuẩn tối thiểu theo các tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới do Chính phủ ban hành và định hướng phát triển kinh tế- xã hội của huyện Thuận Nam trong việc phát triển xây dựng trên địa bàn xã đến năm 2020.

 
Nông dân xã Phước Nam thi đua đẩy mạnh sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Ảnh: Sơn Ngọc

Xã Phước Nam phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 10,5%. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp- lâm nghiệp, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ tương ứng 26%- 41% -33% vào năm 2015 và 18%- 49%- 33% vào năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 10,7 triệu đồng vào năm 2015 và gấp 1,4 lần so với khu vực nông thôn toàn tỉnh vào năm 2020. Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống 0,98% vào năm 2015 và 0,90% vào năm 2020. Giảm hộ nghèo theo tiêu chí mới xuống 5% vào năm 2015. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân...

Để thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, lãnh đạo UBND huyện Thuận Nam yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể xã cần tuyên truyền sâu rộng nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới đến toàn thể nhân dân trong xã biết để tích cực tham gia xây dựng nông mới. Khẩn trương xây dựng đề án sát với thực tế, xác định thứ tự ưu tiên các tiêu chí để triển khai thực hiện, đặc biệt quan tâm tiêu chí giáo dục- đào tạo và học nghề, đào tạo cán bộ quản lý xây dựng nông thôn mới.