Ninh Phước: Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022

Ngày 23-2, UBND huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn (NTM) mới năm 2022.

Mục tiêu phấn đấu trong năm 2022, xã Phước Thuận đạt chuẩn xã NTM nâng cao và nâng cao chất lượng huyện NTM; xây dựng 3 xã Phước Thái, Phước Hậu và An Hải đạt chuẩn NTM nâng cao; các xã Phước Vinh, Phước Sơn, Phước Hữu và Phước Hải đạt từ 9-11 nội dung và đạt 3-4 tiêu chí xã NTM nâng cao; xây dựng 4 thôn: Thôn Ninh Quý 2 (Phước Sơn), thôn Trường Thọ (Phước Hậu), thôn Hiệp Hòa (Phước Thuận) và thôn Tuấn Tú (An Hải) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu…

UBND huyện Ninh Phước triển khai thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Để đạt được mục tiêu, trong năm 2022, huyện Ninh Phước tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua Toàn dân chung sức xây dựng NTM, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh bằng nhiều hình thức phù hợp, phát huy vai trò chủ thể của người dân tích cực tham gia xây dựng NTM. Tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ của tỉnh, lồng ghép các chương trình, dự án và nguồn lực địa phương để tập trung duy tu, đầu tư các cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân. Tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, các tiến bộ khoa học –công nghệ, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân; triển khai hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm. Rà soát điều chỉnh các quy hoạch xã nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp của huyện; củng cố các HTX, duy trì và hình thành các tổ hợp tác. Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn…