Giải đáp pháp luật về thi đua khen thưởng

(NTO) Một số cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành tỉnh hỏi: Khen thưởng năm công tác, tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thì được hưởng tiền thưởng như thế nào?

Trả lời: Theo qui định tại điểm c, khoản 2, điều 38, Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng thì: “Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích, cùng một thời gian, một đối tượng nếu đạt nhiều danh hiệu thi đua thì chỉ được nhận mức tiền thưởng cao nhất.”

Như vậy, tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thì chỉ được hưởng mức tiền thưởng cao nhất của danh hiệu hoặc hình thức khen thưởng.

Ví dụ: Tập thể A, thuộc Sở B năm 2016 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh thì được hưởng mức tiền thưởng (cao nhất) là Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh.