Giải đáp pháp luật về thi đua khen thưởng

(NTO) Một số viên chức thuộc ngành văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh hỏi: Cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật có sáng kiến trong đạo diễn, dàn dựng một tác phẩm hoặc chương trình nghệ thuật cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh thì có được công nhận sáng kiến cơ sở không?

Trả lời: Theo qui định tại khoản 2, điều 25, Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 02/8/2011 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thì một trong các nguyên tắc để công nhận sáng kiến là:

“Sáng kiến là giải pháp hữu ích được áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, đáp ứng các điều kiện sau: Có tính mới trong phạm vi cơ quan, tổ chức, địa phương và mang lại lợi ích thiết thực góp phần hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao hàng năm của cơ quan hoặc cá nhân (như tăng: khối lượng, chất lượng, năng suất, hoặc mang lại các hiệu quả khác).”

Như vậy, cá nhân có sáng kiến trong đạo diễn, dàn dựng một tác phẩm hoặc chương trình nghệ thuật trong thực hiện nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao thì được xét công nhận sáng kiến cơ sở, trường hợp thực hiện hợp đồng (ngoài nhiệm vụ) được nhận tiền công theo thoả thuận thì không được công nhận sáng kiến cơ sở.

Ví dụ: Nghệ sĩ Nguyễn Văn A nhận đạo diễn chương trình nghệ thuật cho doanh nghiệp B trong lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập và được nhận tiền công theo thoả thuận trong hợp đồng, nếu có sáng kiến thì không được công nhận sáng kiến cơ sở.

Cũng Nghệ sĩ Nguyễn Văn A nhận đạo diễn chương trình nghệ thuật cho Sở B trong lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập do lãnh đạo đơn vị phân công và được nhận thù lao (tiền bồi dưỡng, do đơn vị chi), nếu có sáng kiến thì được xét công nhận sáng kiến cơ sở.