Giải đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng

(NTO) Bạn đọc Báo Ninh Thuận hỏi: Cá nhân năm 2016 có 11 tháng được cơ quan đánh giá, phân loại xếp loại A, 01 tháng xếp loại B thì cả năm được xếp loại A hay B?

Trả lời: Theo qui định tại điểm g, khoản 1, điều 16, Quyết định số 80/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thì một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như sau:

“Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận”.

Và theo qui định tại điểm đ, khoản 1, điều 22, Quyết định số 80/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh về tiêu chí phân loại, đánh giá viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là: “Có ít nhất một công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến áp dụng có hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận”.

Công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến gọi chung là sáng kiến và do Thủ trưởng Sở, Ban, Ngành tỉnh và tương đương quyết định công nhận.

Như vậy, đối với công chức, viên chức trong năm được xếp loại A bắt buộc phải có sáng kiến cơ sở được cấp có thẩm quyền công nhận. Trường hợp nêu trên nếu cá nhân có sáng kiến cơ sở được cấp có thẩm quyền công nhận thì xếp loại A, không có sáng kiến cơ sở thì xếp loại B.