Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

(NTO) Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTG ngày 21-5-2014 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của đất nước đến năm 2015; ngày 19-6, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản số 2955/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

 Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, xây dựng kế hoạch cụ thể chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời, đạt hiệu quả các nhiệm vụ về giải quyết khó khăn,vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của DN trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21-5-2014 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; công khai và chỉ đạo thực hiện tốt các quy hoạch, chiến lược phát triển KT-XH của địa phương, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành, nghề... bảo đảm sự đồng bộ về ngành nghề giữa sản xuất và dịch vụ, phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ phát triển DN có trọng tâm, trọng điểm; tạo lập liên kết ngành, vùng, giữa DN nhỏ với DN lớn, phát triển bền vững; khẩn trương, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; giải quyết và trả lời các kiến nghị của DN…

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18-3-2014 của Chính phủ; đồng thời triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các DN. Có trách nhiệm, theo dõi, tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét giải quyết các khó khăn vướng mắc của DN mang tính liên ngành, liên địa phương hoặc tổ chức đối thoại với DN, nhà đầu tư để tháo gỡ, giải quyết vướng mắc cho DN, nhà đầu tư kịp thời hiệu quả và đúng quy định.

Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời nghiên cứu, mở rộng đối tượng được bảo lãnh tín dụng nhằm giúp DN có điều kiện được tiếp cận nguồn vốn tín dụng thương mại để tăng cường năng lực đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cục Thuế tỉnh chủ động triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối thoại với DN để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn vướng mắc về chính sách thuế cho DN; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá các thủ tục về thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các DN và cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Chi cục Hải quan tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về xuất nhập khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các DN khi tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, nhất là các thụ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh và nhập khẩu xăng dầu.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động tiếp cận các DN để tư vấn cho vay các dự án, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả; tạo thuận lợi nhất cho các DN tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất thấp; cơ cấu lại nguồn vốn tín dụng cho vay, tập trung ưu tiên tăng vốn tín dụng cho các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuấ tkhẩu DN nhỏ và vừa và các dự án công trình đầu tư trọng điểm cấp bách của tỉnh. khuyến khích các ngân hàng thương mại áp dụng các hình thức đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp để tăng cường khả năng cho vay tín chấp, cơ cấu lại các khoản vay vốn lãi suất cao trước đây. Đẩy mạnh việc triển khai chương trình cho vay thí điểm mô hình liên kết sản xuất, áp dụng khoa học và công nghệ cao, liên kết trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu với lãi suất hợp lý.

Chi nhánh Ngân hàng phát triển Việt Nam tại Ninh Thuận tiếp tục hương dẫn và triển khai đạt hiệu quả Quyết định số 03/2011/TTg ngày 10-1-2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế bảo lãnh cho DN nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại; Thông tư số 47/2014/TT-BTC ngày 22-4-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10-01-2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Công Thương phải tăng cường công tác quản lý thị trường, giúp doanh nghiệp trong nước có môi trường cạnh tranh lành mạnh; có biện pháp kiên quyết xử lý hàng nhái, hàng kém chất lượng ảnh hưởng xấu đến tính lành mạnh của thị trường; định hướng, hỗ trợ DN xuất khẩu đối phó với chính sách bảo hộ sản xuất trong nước của các thị trường xuất khẩu trọng điểm. Tăng cường công tác khuyến công, hỗ trợ DN xúc tiễn thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm, đổi mới công nghệ thiết bị thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng. Thực hiện các biện pháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất và hỗ trợ DN phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm, nhất là các mặt hàng đang gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ DN về Khoa học công nghệ năm 2014 theo Quyết định 576/QĐ-UBND ngày 25-3-2014 của UBND tỉnh, giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá, năng lực cạnh tranh cho các DN.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu DN và hiệp hội DN phải thực hiện sản xuất, kinh doanh, đầu tư, nghĩa vụ của DN theo đúng pháp luật; đẩy mạnh tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất kinh doanh, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh; chú trọng xây dựng, phát triển văn hóa DN; thực hiện tốt trách nhiệm xã hội DN, đặc biệt trong quan hệ với người lao động, cùng chung sức phát triển vì lợi ích chung.