Tăng giá nước sinh hoạt kể từ ngày 1-6

(NTO) UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 20-5-2014 phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Theo đó, giá tiêu thụ nước sạch bình quân là 8.386 đồng/m3 (tăng khoảng 1.000đ/m3 so với trước). Trong đó đơn giá nước sinh hoạt đối với các hộ nghèo và đối tượng chính sách sử dụng định mức dưới 5m3/tháng có giá 5.000 đồng/m3; giá nước sinh hoạt các hộ dân cư sử dụng dưới 20m3/tháng có giá 6.800đ/m3 và trên mức 20m3/tháng có giá 10.000đ/m3. Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, phục vụ mục đích công cộng, hoạt động sản xuất vật chất, kinh doanh dịch vụ thì Công ty tự quyết định giá nước theo các quy định hiện hành trên cơ sở giá nước bình quân được duyệt là 8.386 đồng/m3. Giá tiêu thụ nước sạch trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, nhưng chưa tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014.