Công bố kho dữ liệu về dân số và nhà ở Việt Nam

Kho dữ liệu Tổng Điều tra dân số và nhà ở và Kho dữ liệu Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình hàng năm được công bố sáng 21/11 tại Hà Nội.

Sáng ngày 21/11, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) và Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) đã công bố 2 kho dữ liệu Tổng Điều tra dân số, nhà ở năm 2009 và kho dữ liệu điều tra biến động dân số, kế hoạch hóa gia đình hàng năm.

Nhiều áp lực an sinh xã hội đặt ra khi dân số tăng nhanh

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục Trưởng TCTK Nguyễn Bích Lâm cho biết: Mặc dù thống kê về kinh tế - xã hội là công cụ mạnh nhất giúp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp quản lý đánh giá sát thực tình hình kinh tế - xã hội, nhưng cho đến nay chưa hình thành được hệ thống thông tin thống kê tập trung, thông suốt và hiệu quả; chưa có cơ chế phân cấp cho việc công bố và sử dụng thông tin. Ngoài ra, thông tin thống kê địa phương và bộ, ngành còn yếu và thiếu.

Do đó, nhằm phát triển ứng dụng công nghệ thông tin để truyền bá thông tin tới người sử dụng, đẩy mạnh công tác phân tích dự báo thống kê cũng như nghiên cứu khoa học thống kê... đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế, TCTK đã xây dựng kho dữ liệu thống kê theo phương châm “tập trung, thông suốt và hiệu quả”, trong đó có 2 kho dữ liệu quan trọng được công bố này.

Kho dữ liệu Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2009 được xây dựng bằng tiếng Việt và tiếng Anh, nhằm hệ thống hóa, tư liệu hóa thông tin và kết quả của cuộc Tổng Điều tra.

Bên cạnh đó, Kho dữ liệu Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình hàng năm được xây dựng trên cơ sở thu thập, làm sạch, tích hợp và lưu trữ các thông tin của các cuộc điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình hàng năm (từ năm 2000-2010), nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin, phục vụ công tác điều hành, ra quyết định và hoạch định chính sách. Kho cũng sẽ mở rộng cập nhật kết quả điều tra của các năm tiếp theo.

Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam, ông Bruce Campbell nhấn mạnh: Với việc đạt mốc 7 tỷ người vào ngày 31/10 vừa qua, dân số thế giới với cơ cấu dân số trẻ đang tạo ra áp lực quá lớn về nhu cầu thức ăn, nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường, nhu cầu về giáo dục, chăm sóc sức khỏe và việc làm. Vì vậy, những số liệu về Tổng Điều tra dân số và nhà ở 2009, cũng như những biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình, là những số liệu quan trọng giúp Chính phủ Việt Nam có căn cứ khoa học để quản lý và xây dựng, ban hành các chính sách, chương trình phù hợp nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2015.

Với việc công bố 2 kho dữ liệu quan trọng này, người sử dụng có thể khai thác và tiếp cận dữ liệu toàn bộ gồm: Kết quả sơ bộ, chủ yếu và toàn bộ; dự báo dân số; giáo dục ở Việt Nam; xu hướng di cư, đô thị hóa; một số chỉ tiêu chủ yếu.

Ông Bruce Campbell cũng khuyến nghị Chính phủ Việt Nam, các Bộ, ngành, các tổ chức thuộc LHQ, các cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp cần đầu tư các nguồn lực nhằm phân tích, sử dụng nguồn số liệu thống kê phong phú này vào hoạch định chính sách, triển khai chính sách ở cả cấp quốc gia và địa phương.

Nguồn Báo điện tử Đài TNVN