Hội đồng thi tuyển công chức năm 2011 thông báo: Tổ chức thi tuyển công chức năm 2011

Hội đồng thi tuyển thông báo tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2011 cho các cơ quan, đơn vị hành chính của tỉnh như sau:

1. Đối tượng, điều kiện dự thi:

Là người có đủ các điều kiện sau đây:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn dự tuyển, lý lịch rõ ràng; văn bằng, chứng chỉ phù hợp.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

- Không thuộc các trường hợp: không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Đăng ký dự thi:

Cá nhân có nhu cầu cần xem thông báo chi tiết của Hội đồng thi tuyển niêm yết tại Sở Nội vụ về các vấn đề có liên quan để đăng ký dự thi như: nhu cầu tuyển dụng về chỉ tiêu, chuyên ngành cụ thể của các cơ quan, đơn vị; thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và lệ phí dự thi; hướng dẫn ôn thi và thi; môn thi, hình thức và nội dung thi.