Hoàn thành tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2011:

Tính đến nay, cuộc tổng điều tra Nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2011 của tỉnh ta đã hoàn thành.

(NTO) Qua báo cáo tổng hợp cho thấy, toàn tỉnh đã có 101.527 hộ, với 415.774 khẩu được điều tra (so với lập bảng kê tăng thêm 1.899 hộ) trong đó khu vực thành thị 13.558 hộ (58.740 khẩu), khu vực nông thôn 87.969 hộ (357.034 khẩu). Số lao động bình quân trong mỗi hộ là 4,1 người. Cơ cấu theo nguồn thu nhập lớn nhất: nông - lâm - thủy sản và diêm nghiệp chiếm 66,8%, công nghiệp - xây dựng 9,2%, thương nghiệp- vận tải và dịch vụ 19,2%, còn lại từ các nguồn khác chiếm 4,9%.

Đối với điều tra trang trại, toàn tỉnh có 45 trang trại được điều tra (phát sinh 18 trang trại so với lập bảng kê); trong đó, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm 3 trang trại, Ninh Sơn 25, Ninh Phước 1, Thuận Bắc 2, Thuận Nam 14 (riêng Ninh Hải không có trang trại theo tiêu chí mới được điều tra). Theo cơ cấu, trang trại trồng trọt 18, chăn nuôi 13, nuôi trồng thủy sản 14.